Tijd voor waarachtigheid

We hebben dringend behoefte aan een dynamisch perspectief op bedrijven en bedrijfsvoering
Deze tijd vraagt om een dynamisch perspectief, vraagt om nieuw leiderschap. Waarbij strategie staat voor een sterk innerlijk doel en een lonkend perspectief. Organisaties zich permanent ontwikkelen en leiderschap authentiek naar zichzelf kijkt. Wetende dat er permanente ontwikkeling en evolutie is. Waarin menselijkheid voorop staat, onmacht omarmt wordt en loslaten cruciaal is. Waarin we dieper kijken en anders denken. Waar we durven de geijkte waarheden los te laten en in te gaan op de echte vraagstukken. Waar we durven stil te staan bij waar het echt omgaat en waar we waarachtige keuzes maken.

De Verlichting heeft ons verleid met ideeën van maakbaarheid en beheersbaarheid
Westerse samenlevingen zijn gebaseerd op een zeer statisch wereldbeeld. Een perspectief dat zijn oorsprong vindt in de vroege jaren van de Verlichting. Een periode waarin wetenschappers als René Descartes en Isaac Newton de basis legden voor het huidige westerse denken en doen. Dit perspectief heeft enorme invloed op hoe naar de wereld kijken en zijn gaan kijken. Of we het nu hebben over Biologie, Economie of Sociologie allemaal vertrekken ze vanuit hetzelfde statisch reductionistische perspectief waarbinnen maakbaarheid en verklaarbaarheid de boventoon voeren en Wiskunde de taal van de enige waarheid is. Dat geldt ook voor bedrijfskundig denken en handelen en de bijbehorende managementopvattingen. Organisaties als een lego-box. Wanneer je de juiste steentjes op de juiste plaat klikt dan krijgen we vanzelf en steeds weer de afbeelding zoals die op de verpakking is afgebeeld.

De hedendaagse wereld is complex en dynamisch
Maar dat is een erg smal beeld van de werkelijkheid. Het statische perspectief schiet hopeloos te kort. De wereld is zoveel rijker en complexer. We ervaren dat dagelijks binnen onze bedrijven, binnen onze organisaties en in de omgang met elkaar. Er is behoefte aan een andere manier van kijken. Meer dynamisch. Waarbij we vertrekken vanuit beweging, complexiteit en interactie. Vanuit waarschijnlijkheid en niet vanuit zekerheid. Van autopoësis in plaats van maakbaarheid. Binnen dit perspectief is de wereld bewegelijk en beperkt maakbaar. Wordt sturing vervangen door zelfsturing. Zijn ontwikkeling en beweging de kenmerkende karakteristieken en niet constante en equilibrium.

Dynamiek en complexiteit als richtinggevende uitgangspunten voor bedrijven en management
De huidige tijd vraagt om een rijker werkelijkheidsbeeld van organisaties, bedrijven en bedrijvigheid. Een meer dynamisch perspectief. Een perspectief dat uitgaat van dynamiek, constante interactie, ontwikkeling en bewegelijkheid. Dit heeft grote consequenties voor de manier waarop we strategische keuzes maken, voor de manier waarop organisaties zich ontwikkelen en leiderschap in organisaties zich gedraagt en manifesteert. Dichterbij de realiteit, loslaten, pragmatiek, onvoorspelbaarheid, eigen dynamiek, zelfontwikkeling, stakeholder value, ruimte voor people, planet en profit, levenskans, sociaal netwerk en gemeenschappelijkheid, gezamenlijk inner purpose en motiverend vergezicht, authenticiteit, eerlijkheid en toegankelijkheid, ruimte voor de menselijke maat en “met mate” en permanente ontwikkeling, zijn allemaal begrippen die onderdeel zijn van een dynamisch perspectief op Strategie, Organisatieontwikkeling en Leiderschap. Zijn onderdeel van dit dynamisch perspectief. Zijn onderdeel van het succesvol omgaan met de complexiteit van de hedendaagse wereld.

STRATEGIE: gedreven door een sterk besef van Inner Purpose
Daar waar binnen het klassieke perspectief Strategie vooral wordt gezien als een wedstrijd die gewonnen moet worden, waarbij we streven naar een verdedigbare concurrentiepositie en we uitgaan van een vijandige omgeving verandert dit beeld volledig zodra we Strategie vanuit dynamisch perspectief benaderen. Zo verschuift het idee achter Strategie van concurrentiekracht naar maar een Innerlijk Doel. Een diepgewortelde drijfveer van waaruit de organisatie acteert. Een gedachte ten aanzien van haar doel in het leven. De bijdrage die ze aan en voor de markt wil maken. De manier waarop ze waarde toe wil voegen. Vergelijk het maar met de bezieling van een ondernemer. Uiteindelijk draait het bij dynamische Strategie om een Lonkend Perspectief. In het artikel: Strategie in dynamisch perspectief ga ik hier nader op in.

ORGANISATIE ONTWIKKELING: constante aanpassing en ontwikkeling leidt tot slagkracht en innovatie
Hoe verandert onze kijk op organisaties binnen het dynamisch perspectief? Hoe verandert het onze blik op bedrijven? Het dynamische perspectief gaat per definitie over “Organisatieontwikkeling”. Het is de bewegelijkheid, de constante aanpassing, de permanente verandering die binnen het dynamisch perspectief centraal staan. Niet het statische beheersmatige perspectief. Zo beschouwen we de organisatie binnen het dynamisch perspectief als een complex adaptief systeem. Een systeem van vele actoren die in constante interactie zich ontwikkelen. Het ijkpunt of richtpunt hierbij is het Lonkend Perspectief dat strategie heet. De basis van dit complexe systeem is Vertrouwen. Vertrouwen in de intelligentie en de goede wil van de autonome actoren, medewerkers, in het systeem. Hierbij gaan we uit van het zelf-organiseerden vermogen van de mensen en van teams en bestaat er ruimte om zaken en initiatieven als vanzelf te laten ontstaan, ook wel autopoësis genoemd. Dit alles gericht op constante ontwikkeling. Je zou ook kunnen zeggen verbetering

LEIDERSCHAP: authentiek, oprecht geïnteresseerd, stimulerend en enthousiasmerend
Wordt in het statisch perspectief Leiderschap vaak verbonden aan Macht, Autoriteit en Dominante, binnen het dynamisch perspectief ontstaat een volledig andere kijk op Leiderschap. Zo is de dynamisch Leider eerder coach dan baas. Hij of zij faciliteert het proces binnen autonome teams in het complexe systeem. Zijn of haar rol is niet voorschrijven, maar richting schetsen en opties aanreiken, faciliterend mogelijkheden en ruimte bieden. In die zin werkt de Leider binnen het dynamisch perspectief niet vanuit formele Macht maar vanuit Informele Autoriteit en is er in het dynamisch perspectief eerdere sprake van Onmacht dan van Macht. Informele autoriteit versus formele macht. De grote uitdaging van Leiders binnen het complexe systeem is om richting en perspectief te bieden en voortgang en verbetering te stimuleren.

Kortom,…..
Het dynamisch perspectief zet hele andere accenten als het gaat om drie wezenlijke aspecten van bedrijfsvoering. Sterk gedreven vanuit een “Inner Purpose”, in constante interactie met hun omgeving en constant veranderend van vorm opzet met leiders op alle niveaus die dit permanente ontwikkelproces dienen en faciliteren.